SK
EN

Informácie o spracúvaní osobných údajov – Prorestaurant

Kto spracúva Vašej osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame my – spoločnosť Prorestaurant s.r.o., IČO: 45651671, so sídlom:
Hviezdoslavovo námestie 20, Bratislava 811 02, zapísaná na Okresnom súde Bratislava I, vložka číslo: 66475/B , e-mailový kontakt: novinky@bencikculinary.sk.
S Vašimi osobnými údajmi tiež pracujú naši sprostredkovatelia: spoločnosť Google LLC, Hotjar Limited, Facebook Inc., ktorí poskytujú služby, prostredníctvom ktorých sú Vaše údaje získané.

U koho sa môžete informovať, čo a ako o Vás spracúvame?

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov na našej stránke nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: novinky@bencikculinary.sk.

Aké údaje o Vás spracúvame?

Spracúvame len také osobné údaje, aby sme Vám poskytovali profesionálne služby. Nižšie uvedený rozsah osobných údajov spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu.

Spracúvame najmä tieto osobné údaje: IP adresu, dátum a čas prístupu, prenesený objem dát, jazykové nastavenia, obsah požiadavky (konkrétna stránka).

Ako dlho u nás budú uložené Vaše osobné údaje?

Vyššie uvedené údaje uchovávame na čas nevyhnutný na splnenie účelu, pre ktorý boli spracované, najdlhšie však do zániku našej spoločnosti alebo nášho posledného právneho nástupcu ako subjektu práva v prípade, ak dôjde k nášmu/jeho zániku bez ďalšieho právneho nástupcu, resp. po dobu životnosti súboru cookie.

Cookie

Ak ste nám pri používaní našej stránky udelili súhlas na používanie súborov cookie, spracúvame o Vás údaje práve prostredníctvom ich. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré prehliadač ukladá do pamäte Vášho počítača. Obsahujú určité informácie (napr. Vami preferovaný jazyk alebo nastavenia sídla), ktoré Váš prehliadač môže (v závislosti od životnosti súboru cookie) opätovne odoslať pri Vašej nasledujúcej návšteve nášho webového sídla.

Pri Vašom prvom prístupe na naše webové sídlo sa zobrazí informačný pruh, kde Vás žiadame o súhlas s používaním voliteľných súborov cookies. Ak tento súhlas poskytnete, uložíme na Váš počítač súbor cookie a kým je tento súbor aktívny, informačný pruh sa nebude zobrazovať. Po uplynutí životnosti súboru cookie, alebo ak ho aktívne vymažete, sa informačný pruh bude zobrazovať znova pri každej Vašej ďalšej návšteve nášho webového sídla a bude Vás žiadať o poskytnutie súhlasu.

Naše webové sídlo môžete samozrejme používať aj bez súborov cookies. Vo Vašom prehliadači môžete kedykoľvek zmeniť nastavenia alebo úplne zakázať používanie súborov cookies. To však môže spôsobiť obmedzenie niektorých funkcií alebo negatívne ovplyvniť použiteľnosť nášho webového sídla.

Prečítajte si ďalšie informácie o tom, aké typy osobných údajov spracúvajú a používajú spoločnosti a ich partneri, a o tom, na čo slúžia.

Spoločnosť Osobné údaje
Google https://policies.google.com/technologies/types?hl=sk

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Hotjar https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information

https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

Facebook Pixels https://www.facebook.com/policy/cookies/printable

Okrem vyššie uvedeného naša stránka pracuje aj so súbormi cookie, ktoré sú nevyhnutné na jej správnu funkciu, a prostredníctvom ktorých o Vás nespracúvame žiadne osobné údaje, a teda vo vzťahu k používaniu týchto súborov nie je potrebný Váš súhlas s ich použitím na našej stránke.

Na čo Vaše osobné údaje potrebujeme?

Vaše osobné údaje spracúvané prostredníctvom služby Google Analytics a Hotjar potrebujeme na analýzu návštevnosti našej webovej stránky, a teda najmä na overenie toho, či je naša stránka pre Vás a iných užívateľov stále zaujímavá a neklesá jej návštevnosť. (Analytické súbory cookie)

Vaše osobné údaje spracúvané prostredníctvom služieb Google AdWords, Google DoubleClick, Google AdSense a Facebook Pixel potrebujeme na personalizáciu reklamy, a teda najmä na to, aby sme vedeli zabezpečiť, že sa reklama našej webovej stránky bude zobrazovať hlavne tým užívateľom, ktorí môžu mať o náš obsah, služby a produkty záujem. (Marketingové súbory cookie)

Vaše osobné údaje spracúvame automatizovanými prostriedkami, pričom pri ich spracúvaní nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu a profilovaniu podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZOOU“) , resp. čl. 22 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „Nariadenie“) .

Na koho sa môžete obrátiť v prípade problému?

V prípade, ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese: novinky@bencikculinary.sk.

Alebo môžete kontaktovať Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Aké máte práva?

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte nasledovné práva:

 • právo na prístup k Vašim osobným údajom, máte právo žiadať od nás potvrdenie, či o Vás spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a v prípade, ak Vaše údaje spracúvame, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a podrobné informácie o všetkým skutočnostiach, ktoré súvisia so spracúvaním týchto osobných údajov (Vaše právo na prístup k osobným údajom upravuje § 21 ZOOU a čl. 15 Nariadenia. Na Vaše požiadanie sme povinní poskytnúť Vám Vaše osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, pričom za opakované poskytnutie týchto údajov sme oprávnení od Vás požadovať zaplatenie primeraného poplatku zodpovedajúceho administratívnym nákladom;
 • právo na opravu osobných údajov, a to na opravu nesprávnych údajov, ktoré sa Vás týkajú, prípadne doplnenie neúplných osobných údajov (Vaše právo na opravu osobných údajov upravuje § 22 ZOOU a čl. 16 Nariadenia;
 • právo na výmaz osobných údajov (Vaše právo na výmaz osobných údajov upravuje § 23 ZOOU a čl. 17 Nariadenia, ak:
  (a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo inak spracúvali,
  (b) osobné údaje spracúvame nezákonne,
  (c) odvoláte nám súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
  (d) namietate spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo namietate spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2 ZPPU,
  (e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa ZOOU, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo,
  (f) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 ZOOU.
  Právo na výmaz Vašich osobných údajov nemôžete uplatniť v prípade, ak:
  (a) je spracúvanie osobných údajov potrebné na uplatnenie právneho nároku,
  (b) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
  (c) na splnenie povinnosti podľa ZOOU, Nariadenia, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej tomu, kto osobné údaje spracúva,
  (d) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s § 16 ods. 2 písm. h) až j)ZOOU,
  (e) na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8 ZOOU, ak je pravdepodobné, že by Vaše právo znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takého spracúvania;
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (Vaše právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov upravuje § 24 ZOOU a čl. 18 Nariadenia, ak
  (a) namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov,
  (b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Vy namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  (c) už nepotrebujeme osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie právneho nároku, alebo,
  (d) namietate spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 ZOOU a čl. 21 ods. 1 NariadeniaAk došlo k obmedzeniu spracúvania osobných údajov, môžeme okrem uchovávania osobných údajov osobné údaje spracúvať len s Vašim súhlasom alebo na účely uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu;
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov (Vaše právo namietať spracúvanie osobných údajov upravuje § 27 ZOOU a čl. 21 Nariadenia, ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov na základe právneho základu podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) ZOOU, resp. čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia. V takom prípade ako prevádzkovateľ nesmieme spracúvať osobné údaje, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku;
 • právo na prenosnosť osobných údajov (Vaše právo na prenosnosť osobných údajov upravuje § 26 ZOOU a čl. 20 Nariadenia, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pričom máte právo preniesť tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami a prebieha na základe právneho základu v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) ZOOU, resp. čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) Nariadenia , t.j. ak spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy, prípadne zmluvnej povinnosti.

 

Budeme Vaše osobné údaje prenášať do tretej krajiny?

Realizácia nami poskytovaných služieb vyžaduje spoluprácu s vyššie uvedenými spoločnosťami. To znamená, že Vaše osobné údaje môžu byť prenesené do tretích krajín. K predávaniu však vždy dochádza v súlade s legislatívnymi požiadavkami, ktoré na tento prenos kladie ZOOU a Nariadenie, pričom je v každom prípade zabezpečená ochrana Vašich osobných údajov. Konkrétne sa jedná o servery, cloudové riešenia príslušných spoločností Google LLC, Hotjar Limited, Facebook Inc..

HORE